เกี่ยวกับเรา

คณะนิเทศศาสตร์  สาขาวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์  ชั้นปีที่ 2

นางสาววิลาสินี     ขุนเรศ  รหัสนิสิต 54014650  กลุ่ม 54313
นางสาวโสภารัตน์     ไชยมี รหัสนิสิต 54013405 กลุ่ม 54313
นางสาวตวงฤทัย     สะอาด รหัสนิสิต 54013944 กลุ่ม 54313
นายวรพล    ปรานพรม รหัสนิสิต 54014193 กลุ่ม 54313

1 ความคิดเห็น: